Asset Publisher Asset Publisher

Lasy nadleśnictwa

Według „Regionalizacji przyrodniczo-leśnej opartej na podstawach ekologiczno-fizjograficznych" opracowanej przez Instytut Badawczy Leśnictwa (T. Trampler i inni, W-wa 1990) Nadleśnictwo Stare Jabłonki jest położone na obszarze:
  • II Mazursko-Podlaskiej (II)
  • 2 Dzielnicy Równiny Mazurskiej (II.2)
Cały obszar Nadleśnictwa Stare Jabłonki należy do obszarów nizinnych.
Nadleśnictwo według danych odczytanych z map topograficznych położone jest na wysokości od  98 m.n.p.m do 172 m.n.p.m.
 
Średni wiek drzewostanów w Nadleśnictwie Stare Jabłonki jest znacznie wyższy od średniego wieku drzewostanów w Lasach Państwowych i Dyrekcji Olsztyńskiej. Przeciętna zasobność drzewostanów Nadleśnictwa Stare Jabłonki jest wysoka i w sposób zdecydowany przewyższa średnią zasobność określoną dla drzewostanów RDLP Olsztyn ( o nieco ponad 150 m3) i całych lasów w zarządzie Lasów Państwowych (o ponad 160 m3).
 
Główną jednostką geomorfologiczną na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki jest zandr o falistej na ogół rzeźbie a miejscami prawie płaskiej. Zbudowany jest z utworów piaszczysto-żwirowych osadzonych w fazie leszczyńsko-poznańskiej i pomorskiej zlodowacenia północnopolskiego. W obrębie zandru tkwią liczne płaty wysoczyzny morenowej. Podłoże to głównie gliny zwałowe, miejscami piaski i żwiry lodowcowe lub osady moren czołowych. Obszary wysoczyzn podzielone są dolinami o przebiegu w większości południkowym. Doliny wypełnione są piaskami rzecznymi lub częściej osadami organicznymi (głównie torfami). Wiekszość z tych dolin to rynny subglacjalne głęboko wcięte w teren. Występują tu wyraźnie zaznaczone w krajobrazie doliny rynnowe: Pasłęki, Drwęcy, jedną z większych dolin rynnowych na tym obszarze jest rynna jeziora Szeląg Wielki. Miąższość utworów osadzonych w epoce lodowcowej jest bardzo zróżnicowana. Przeciętnie wynosi ok 100 - 200 m. Miąższość osadów czwartorzędowych dochodzi do 300 m i dominują w nich gliny zwałowe przewarstwione piaszczystymi osadami wodnolodowcowymi. Obszar ten charakteryzuje się występowaniem gleb raczej lżejszych. Pod względem typologicznym są to gleby brunatne. Teren Nadleśnictwa leży w obszarze wododziałowym zlewni Drwęcy i Pasłęki. Charakteryzuje się występowaniem terenów źródliskowych i cieków o niewielkich przepływach oraz bogactwem jezior. Część południowo - zachodnia Nadleśnictwa należy do zlewni Drwęcy. Część północna i wschodnia leży w dorzeczu Pasłęki.
 
Głównymi typami siedliskowymi lasu w Nadleśnictwie Stare Jabłonki są siedliska lasowe ze zdecydowaną przewagą LMśw (ok. 50%). Natomiast siedliska borowe najliczniej reprezentuje BMśw (ponad 36%). 
 
Dominujący w Nadleśnictwie cenny ekotyp sosny taborskiej  znajduje na tych siedliskach optymalne warunki dla wzrostu i rozwoju, osiągając w starszych klasach wieku wysoką jakość techniczną, utrzymującą się nawet w bardzo wiekowych drzewostanach.