Asset Publisher Asset Publisher

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – zidentyfikowanych według kryteriów HCVF (High Conservation Value Forests) adaptowanych do warunków Polski przez Związek Stowarzyszeń "Grupa Robocza FSC - Polska"

Wyznaczanie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (HCVF) jest działaniem Lasów Państwowych mającym na celu objęcie cennych przyrodniczo terenów leśnych właściwymi formami ochrony. Lasy Państwowe w wyniku certyfikacji poddawane są na całym obszarze ciągłej ocenie poprzez porównanie zgodności gospodarki leśnej ze standardami FSC zawartymi w dokumencie "Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce". Dokument ten wyróżnia spośród wielu innych normatywów następujące kategorie lasów o szczególnych walorach przyrodniczych:
 
HCVF 1 - tereny leśne posiadające globalne, regionalne lub narodowe znaczenie pod względem koncentracji różnorodnych wartości biologicznych (np. endemizm, gatunki zagrożone wyginięciem, rzadkie, refugia).
 
HCVF 2 - tereny leśne posiadające globalnie, regionalnie lub narodowo znaczenie krajobrazowe stanowiące unikalne miejsce występowania lub występowania większości populacji rodzimych gatunków w naturalnym zagęszczeniu i liczebności.
 
HCVF 3 - lasy zawierające rzadkie lub zagrożone ekosystemy.
 
HCVF 4 - lasy spełniające funkcje w sytuacjach krytycznych (np. ochrona przeciwpowodziowa, powstrzymanie erozji).
 
HCVF 5 - lasy o fundamentalnym znaczeniu dla podstawowych potrzeb społeczności lokalnych (np. wyżywienie, wypoczynek, zdrowie, egzystencja).
 
HCVF 6 - lasy o szczególnym znaczeniu dla tradycyjnej tożsamości kulturowej (tereny ważne kulturalnie, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla społeczności lokalnych).
 
     
Do wyznaczenia lasów HCVF na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki wykorzystano informacje na temat już istniejących obszarów objętych ustawowo ochroną, jak i pozostałych obiektów cennych przyrodniczo wymienionych w Planie Urządzenia Lasu w części dot. ochrony przyrody. Gros lasów zakwalifikowanych do HCVF stanowią siedliska i stanowiska rzadkich gatunków roślin i zwierząt rozpoznanych i zlokalizowanych w trakcie wykonywanej w latach 2007 - 2008 inwentaryzacji przyrodniczej.
 
Zgodnie z zasadami dobrej gospodarki leśnej prowadzonej według standardów FSC podstawą wyznaczenia powyższych obszarów na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki były konsultacje naukowe oraz konsultacje społeczne. Przy wyznaczaniu lasów kategorii III - lasy zawierające rzadkie lub zagrożone ekosystemy oraz kategorii VI - lasy ważne kulturowo, przyrodniczo, ekonomicznie lub religijnie dla lokalnego społeczeństwa (zasada 4, kryterium 4.4, wskaźnik 4.4.2), przeprowadzono konsultacje społeczne na poziomie gminy.
 
Osobą upoważnioną do udzielania informacji, jak i konsultacji w sprawie wyznaczania lasów HCVF jest pracownik Nadleśnictwa - starszy spec. Służby Leśnej ds. ochrony przyrody, certyfikacji i komunikacji społecznej - Łukasz Paprocki, dostępny pod nr tel. (89) 641 30 81.  Prosimy o zgłaszanie wszelkich uwag i propozycji pod wskazany powyżej nr telefonu bądź e-mail: lukasz.paprocki@olsztyn.lasy.gov.pl
 
Mapy ukazujące rozmieszczenie poszczególnych kategorii lasów HCVF na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki:

 

Poniżej podano informacje dotyczącą powierzchni poszczególnych HCVF na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki oraz zasady gospodarowania w lasach o szczególnych walorach przyrodniczych: