Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Na podstawie Rozporządzenia nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Nadleśnictwo Stare Jabłonki w całości zostało wliczone do trzech obszarów chronionego krajobrazu: 
  • część północna i centralna do OChK „Lasów Taborskich",
  • część południowo-zachodnia do OChK „Doliny Górnej Drwęcy",
  • część wschodnia do OChK „Dolina Pasłęki".