Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwat

Rezerwaty przyrody obejmują obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, siedliska zwierząt i siedliska grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi. Na obszarach graniczących z rezerwatem przyrody może być wyznaczona otulina.

Jedyny na terenie Nadleśnictwa rezerwat przyrody to fragment ciągnącego się przez Warmię na długości kilkudziesięciu kilometrów rezerwat przyrody Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce. Na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki łączna powierzchnia rezerwatu wynosi 358,95 ha, w tym leśna 318,26 ha. Rezerwat ustanowiono w czasach, gdy bobry były w kraju wielką rzadkością. Powołany został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 5 stycznia 1970 r. (MP z 1970 r. nr 2, poz. 21). Obecnie bobry nie wymagają już ochrony rezerwatowej, natomiast rezerwat funkcjonuje nadal chroniąc naturalne koryto rzeki oraz przyległe do niej lasy i bagna. 

Na południowo-zachodnim krańcu Nadleśnictwa, lecz poza jego gruntami znajduje się fragment rezerwatu Rzeka Drwęca. Powołany został na podstawie Zarządzenia Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 27 lipca 1961 r. (MP z 1961 r. nr 71, poz. 302).  Rezerwat utworzono w celu zachowania i ochrony ze względów naukowych i dydaktycznych środowiska wodnego i ryb w nim bytujących, a w szczególności w celu ochrony środowiska: pstrąga, troci i certy.