Asset Publisher Asset Publisher

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Stare Jabłonki zajmują głównie żyzne siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego.

Lasy Nadleśnictwa Stare Jabłonki zajmują głównie żyzne siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego.

Udział procentowy typów siedliskowych lasu
  
Warunki glebowe i cechy klimatu sprawiają, że głównym gatunkiem występującym w lasach nadleśnictwa jest sosna znajdująca na tym obszarze bardzo dobre warunki wzrostu i rozwoju, osiągające najlepszą jakość techniczną w VI i starszych klasach wieku.

Na tle RDLP w Olsztynie i Lasów Państwowych w całym kraju, Nadleśnictwo Stare Jabłonki wyróżnia się zdecydowanie wyższym średnim wiekiem, większą zasobnością i przyrostem.

Najbardziej wartościowe drzewostany sosny taborskiej zajmują żyzne siedliska i rosną w zmieszaniu z innymi gatunkami, najczęściej bukiem, dębem, grabem i świerkiem w drugim piętrze.

Udział procentowy gatunków panujących w drzewostanach
 
Pod względem struktury gatunkowej drzewostany są zróżnicowane, a mianowicie: jednogatunkowe – 19%, dwugatunkowe – 29%, trzygatunkowe – 25%, cztero i więcej – 27%. Drzewostany rębne i bliskorębne, a więc drzewostany IV klasy wieku i starsze stanowią 56% powierzchni.

Powierzchniowa i miąższościowa struktura klas wieku w drzewostanach Nadleśnictwa:
 
Na tle RDLP w Olsztynie i Lasów Państwowych w całym kraju, Nadleśnictwo Stare Jabłonki wyróżnia się zdecydowanie wyższym średnim wiekiem, większą zasobnością i przyrostem.