Asset Publisher Asset Publisher

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu obejmują tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.

Na podstawie Rozporządzenia nr 54 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 10 listopada 2005 roku w sprawie obszarów chronionego krajobrazu na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, tereny Nadleśnictwa Stare Jabłonki w całości zostały wliczone do trzech obszarów chronionego krajobrazu: 
  • część północno-zachodnia do OChK „Lasów Taborskich"
  • część środkowo-wschodnia do OChK „Doliny Górnej Drwęcy"
  • część północno-wschodnia do OChK „Dolina Pasłęki"