Wydawca treści Wydawca treści

Deklaracja dostępności

Lasy Państwowe zobowiązują się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do stron jednostek LP w domenie: .lasy.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-07-01.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2019-03-06.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • brak alternatywy dla treści nietekstowych (filmy, nagrania dźwiękowe, obrazy fotograficzne, grafiki i infografiki);
  • na stronie występują elementy o niewystarczającym minimalnym kontraście.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.07.20 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Pan Marek Matecki: tel. 22 185 53 63; email: dostepnosc.cyfrowa@lasy.gov.pl). Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Nadleśnictwo Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 2, 14-133 Stare Jabłonki

Siedziba i pomieszczenia biurowe mieszczą się na terenie zarządzanym przez Nadleśnictwo Stare Jabłonki, na terenie leśnictwa Draby.

Pomieszczenia biurowo – administracyjne zlokalizowane są w 2 (dwóch) wolnostojących budynkach A, B, nie połączonych ze sobą wspólnym korytarzem czy częścią wspólną, gdzie:

A – BUDYNEK GŁÓWNY, w którym zlokalizowane są pomieszczenia biurowe, posiada 3 kondygnacje użytkowe: NISKI PARTER, WYSOKI PARTER, I PIĘTRO.

Standardowe godziny przebywania pracowników na terenie budynku to godziny 07:00 – 15:00.

Do głównego wejścia należy pokonać 12 schodów z poręczami, aby wejść do wiatrołapu, a następnie do holu na wysokim parterze. Z wiatrołapu można dostać się klatką schodową na niski parter, natomiast z holu na wysokim parterze można dostać się klatką schodową na I piętro budynku. Przy schodach znajdują się poręcze ułatwiające bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Poruszanie się osób niepełnosprawnych w budynku A możliwe jest tylko na poziomie "WYSOKI PARTER" pokonując schody przy pomocy transportera schodowego. Przed wejściem do budynku nie ma pochylni/podjazdów/wind dla wózków dla osób niepełnosprawnych.

Drzwi i przejścia w budynku posiadają minimalną szerokość 90 cm, umożliwiającą skorzystanie z przejścia osobie niepełnosprawnej.

Korytarze przebiegają na różnych poziomach przez długość całego piętra. Wejścia do pomieszczeń biurowych nie posiadają progów.

W budynku  na poziomie „WYSOKI PARTER” znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się osobom niewidomym i słabowidzącym.

Po budynku można poruszać się z psem asystującym.

B – BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNEGO, posiada 2 kondygnacje: PARTER oraz I PIĘTRO. Na parterze budynku zlokalizowane są pomieszczenia gospodarcze, na I piętrze znajduje się Posterunek Straży Leśnej.

Przy schodach znajdują się poręcze ułatwiające bezpieczne wchodzenie i schodzenie.

Nie ma możliwości poruszania osób niepełnosprawnych w budynku B.

Pojazdy parkowane są na ogólnodostępnym parkingu przed budynkiem A, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.

W budynkach nie ma pętli indukcyjnych. Wśród pracowników nie ma tłumacza języka migowego.

W celu ułatwienia rozstrzygnięcia danej sprawy bądź ustalenia terminu spotkania wskazane jest kontakt telefoniczny na nr +48 89 641 14 73 lub e-mailowo na adres: starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl