Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Wielkość sprzedaży jest pochodną wynikową rozmiaru pozyskania drewna. Pozyskanie Nadleśnictwo prowadzi w oparciu o Plan Urządzenia Lasu, podstawowy dokument zawierający m.in.: cele, zadania i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej.
Sprzedaż drewna musi uwzględniać parametry użytkowania lasu z obligatoryjnym zakazem ich przekroczenia. 
Plan Urządzenia Lasu sporządzany jest dla Nadleśnictwa na okres 10 lat i jest zatwierdzany przez Ministra Środowiska.

 

Dominującym sposobem użytkowania lasu na terenie Nadleśnictwa jest gospodarka przerębowo-zrębowa, prowadzona w ramach rębni złożonych. Znaczna część pozyskiwanego przez Nadleśnictwo drewna pochodzi z cięć pielęgnujących las:
czyszczeń,
trzebieży,
czynności porządkujących poprzez usuwanie:
   - drzew połamanych lub powalonych przez wiatr i śnieg,
   - drzew opanowanych przez szkodniki owadzie i pasożytnicze grzyby.
 
 
Około 12 % masy grubizny pozyskuje się z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb lokalnej ludności, poprzez prowadzenie sprzedaży detalicznej. 
Oprócz grubizny Nadleśnictwo umożliwia samowyrób i zakup drobnicy i grubizny opałowej po bardzo niskich cenach.
 
Sprzedaż detaliczna drewna prowadzona jest we wtorki od godziny 7.00 do 12.00.  Cennik detaliczny znajduje się poniżej.
 

Sprzedaż choinek i stroiszu świerkowego

 
W ramach sprzedaży detalicznej oferuje się również zakup choinek i stroiszu świerkowego.
 
Choinki i stroisz sprzedawane są codziennie od godziny 7.00 do 15.00.  Cennik znajduje się poniżej.
 
Sprzedaż detaliczna odbywa się za pośrednictwem leśniczych.  
Adresy do poszczególnych leśnictw znajdują się w zakładce kontakt.
 

Warunki Sprzedaży-Kupna

Cennik detaliczny drewna

Cennik detaliczny choinek i stroiszu świerkowego

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Klauzula informacyjna dla klientów detalicznych
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) - dalej RODO - informujemy, iż:
  1. Nadleśnictwo Stare Jabłonki, ul. Olsztyńska 2, 14-133 Stare Jabłonki jest administratorem Pani/Pana danych osobowych.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie podmiotu danych, prosimy o przesłanie informacji nа adres email: starejablonki@olsztyn.lasy.gov.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb sprzedaży - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 roku w celu zawarcia umowy.
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z przepisami prawa.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych z Nadleśnictwem umów.
  6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego — Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.