Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Łącznie pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju.
 
Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmując ponad 2,8 mln ha.
 
 
Obszary Specjalnej Ochrony Ptaków (OSO) - obszary wyznaczone, zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej, do ochrony populacji dziko występujących ptaków jednego lub wielu gatunków, w którego granicach ptaki mają korzystne warunki bytowania w ciągu całego życia, w dowolnym jego okresie albo stadium rozwoju.
Do tej formy ochrony, obejmującej na terenie Nadleśnictwa pow. ok. 2214 ha. został zaliczony Obszar Doliny Pasłęki, ustanowiony Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2008r. zmieniającym Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000. Pokrywa się on obszarowo niemal w całości z rezerwatem "Ostoja Bobrów na Rzece Pasłęce".
 
Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk (SOO) - obszary ustanowione na mocy Dyrektywy Siedliskowej, w celu trwałej ochrony siedlisk przyrodniczych lub populacji zagrożonych wyginięciem gatunków roślin lub zwierząt lub w celu odtworzenia właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych lub właściwego stanu ochrony tych gatunków.
Do tej formy ochrony na terenie Nadleśnictwa zostały zaliczone:  
  • Rzeka Pasłęka zakreślająca na terenie Nadleśnictwa pow. ok. 748 ha, pokrywająca się w całości z obszarem "ptasim" Doliny Pasłęki.
  • Dolina Drwęcy, w granicach Nadleśnictwa Stare Jabłonki jedynie jej fragment o powierzchni ok. 1337 ha.
 
Na terenie naszego Nadleśnictwa w/w obszary sieci Natura 2000 obejmują łącznie ok. 4299 ha, co stanowi 20 proc. powierzchni zarządzanej.
 
Plany zadań ochronnych (PZO) dla powyższych obszarów zostały zatwierdzone przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska w Olsztynie i Bydgoszczy.