Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Stare Jabłonki zajmują głównie żyzne siedliska lasu mieszanego świeżego i boru mieszanego świeżego.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Drzewostany przez całe swoje życie narażone są na ujemne oddziaływanie czynników biotycznych, abiotycznych i antropogenicznych. Działania chroniące ekosystemy leśne przed wszystkimi szkodliwymi czynnikami podejmowane są w ramach dyscypliny nazywanej przez leśników "ochroną lasu".

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie zwierzyny oraz choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu w trakcie ich opracowywania są każdorazowo konsultowane ze społeczeństwem, organizacjami społecznymi i ekologicznymi. W następnym etapie są one zatwierdzane przez Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Puszczański charakter obwodów łowieckich sprawia, że są one niezwykle atrakcyjne zarówno pod względem ilości bytujących gatunków zwierzyny łownej, jak też wartości doznań estetycznych i głębi przeżyć podczas polowań.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.