Wydawca treści Wydawca treści

Użytki ekologiczne

Użytki ekologiczne to zwykle obiekty o niewielkiej powierzchni – małe oczka wodne, śródpolne kępy drzew i krzewów, torfowiska, bagna i wydmy. To pozostałości ekosystemów, mające znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. Obecnie mamy ich w Polsce ponad 9 tys. na powierzchni prawie 30 tys. ha.

Użytki ekologiczne to zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej - naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub sezonowego przebywania.
 
Na podstawie Rozporządzenia Nr 54 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 16 czerwca 1998r. na terenie Nadleśnictwa Stare Jabłonki ustanowiono użytki ekologiczne: jezioro Piecki o pow. 3,11 ha, jezioro Czarne - pow. 5,60 ha. W roku 2008 na mocy Rozporzadzenia Nr 51 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 10 lipca ustanowiono kolejne cztery: jezioro Mielnik o pow. 19,28 ha, jezioro Bobrynek o pow. 7,42ha, jezioro Gąsiory o pow. 19,42ha, jezioro Stawik o pow. 3,01ha. W roku 2009 na podstawie Decyzji Starosty Olsztyńskiego część użytków ekologicznych przeszła w trwały zarząd Marszałka Województwa Warmińsko - Mazurskiego.
 
W wyniku powyższych zmian wg obecnego stanu na terenie Nadleśnictwa znajduje się 8,71 ha użytków ekologicznych.